Skip to main content

Inversions

Adho Mukha Svanasana
Downward Facing Dog

Downward Facing Dog

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:


Adho Mukha Vrksasana
Handstand

Handstand

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:


Ardha Pincha Mayurasana
Dolphin

Dolphin Pose

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:

Halasana
Plow

Plow Pose

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:


Karnapidasana
Ear Pressing Pose

Ear Pressing Pose

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:


Pincha Mayurasana
Feathered Peacock (Forearm Stand)

Forearm Stand Variation

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:


Sarvangasana
Shoulder Stand

Sirsasana
Headstand

Headstand

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:


Viparita Karani
Legs up the Wall

Legs up the Wall

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches: